Ouder- en kinderbegeleiding

Net als voor kinderen is er ook voor ouders in GGZ-instellingen en particuliere praktijken specialistische hulp die zich richt op de verwerking van de scheiding en het vormgeven aan de nieuwe situatie na de scheiding. Het aanbod is individueel of gezinsgericht. De begeleiding vindt plaats in een één-op-éénrelatie of in groepsverband.

Therapeutische hulp voor ouders/volwassenen
Volwassenen die vastlopen na een scheiding hebben vaak problemen met de verwerking van het verlies. Tijdens en na de scheiding maken alle betrokkenen een proces van rouw door. Anders dan bij het verlies van iemand na overlijden is er bij echtscheiding vaak sprake van tegenstrijdige gevoelens zoals opluchting, boosheid, angst en verdriet. Er zijn grote verschillen in de mate en intensiteit waarin de ouders dit verlies ervaren. Degene die weg wil, ervaart een minder heftig verlies omdat hij/zij zich al een langere tijd op de beslissing heeft kunnen voorbereiden. Voor degene die verlaten wordt, is de scheiding veel moeilijker te accepteren. Bij volwassenen als bij kinderen worden over het algemeen vier fasen van rouwverwerking onderscheiden. De eerste fase is de ontkenningsfase. In deze fase ontwijken mensen vaak de moeilijke situatie. Zij doen net alsof de ander er nog steeds is en niet is vertrokken, of praten over de ander alsof hij/zij ieder moment weer terug kan komen. Door heel hard te gaan werken, veel uit te gaan of veel dingen te kopen zoeken mensen naar compensatie van hun verdriet. Na de ontkennende fase volgt er een tweede fase waarin veel meer ruimte is voor schuldgevoel, boosheid en agressie. In deze fase maken zij vaak ruzie. Na deze fase volgt een fase waarin een soort vertraging optreedt – een stilstand in ruzies en emoties. Het lijkt mensen even niets meer te doen: de fase van apathie. Na de fase van apathie volgt een opleving. In deze fase raken mensen meer gericht op de toekomst. Ze kunnen gevoelens van opluchting toelaten en komen tot acceptatie van de scheiding. In deze fase zijn mensen meer bereid tot samenwerking. Deze fasen worden verschillende keren en in een verschillend tempo door alle betrokkenen doorlopen. Het doorlopen van deze fasen wordt bemoeilijkt als er ongebruikelijk lang wordt getreurd om het verlies, als er geen verdriet is, als mensen op een abnormale manier worden herinnerd aan de ex-partner of als mensen bijkomende psychologische problemen hebben.

Opvoedingsondersteuning voor ouders
De meeste risicofactoren voor de ontwikkeling van kinderen na echtscheiding hangen samen met het opvoedkundig gedrag van de ouders, vooral dat van de verzorgende ouder. Het is daarom een goede zaak dat er voor ouders na scheiding cursussen ‘Omgaan met kinderen na echtscheiding’ bestaan. De cursus is bedoeld voor ouders die gaan scheiden of nog niet zo lang geleden gescheiden zijn. Beide ouders kunnen aan zo’n cursus deelnemen; ze worden dan wel in afzonderlijke groepen geplaatst. Aan de orde komen zaken als: bij wie gaan de kinderen wonen na de echtscheiding? Hoe komt de bezoekregeling er uit te zien? En Hoe leert een kind in de nieuwe situatie een relatie op te bouwen met elk van de ouders? Ouders leren ook hoe ze kunnen vermijden dat ze hun kinderen in conflicten betrekken. Er wordt veel aandacht geschonken aan de opvoeding. De ouders leren vaardigheden om op een positieve manier met hun kinderen om te gaan. Er wordt gewezen op de mogelijke reacties van de kinderen en op het feit dat de kinderen in deze periode veel behoefte hebben aan steun van de ouders. Ouders leren ook te praten met en te luisteren naar hun kinderen in relatie tot hun eigen gevoelens. Verder is er aandacht voor zaken als: wat betekent het om alleen op te voeden? Hoe is het om een kind als ‘gast’ te ontvangen? Is er nog overleg mogelijk tussen de ouders over belangrijke opvoedingszaken?

Omdat wij het belang van de kinderen tijdens een scheiding voorop stellen en wij het belangrijk vinden dat u hier als ouder ondersteuning bij krijgt, bieden wij u de online workshop van VillaPinedo met 50% korting aan. De online workshop duurt 6 weken en is inclusief:

• korte films waarin kinderen van 10-20 jaar openhartig vertellen over hun ervaringen
• inzichten, tips en praktische oefeningen van kinder- en gezinstherapeuten
• toegang tot het besloten forum voor gescheiden ouders
• de mogelijkheid om advies te vragen aan het deskundige jongerenteam van Villa Pinedo
• het informatieve boek ‘Aan alle gescheiden ouders’ t.w.v. €18,95

Therapeutische hulp voor kinderen
Er is een kleine groep kinderen die op lange termijn problemen blijft houden met de scheiding en bij professionele hulpverlening terechtkomt. Ouders van wie de kinderen langdurig last houden van somatische klachten of gedragsproblemen kunnen een beroep doen op professionele hulp. Individueel hulpverleningscontact met heel jonge kinderen is niet erg zinvol. De hulpverlening aan deze kinderen verloopt het beste via de ouders. Ouders worden gestimuleerd om weer een goede ouder te worden door te zorgen voor een veilige en voorspelbare omgeving. Duidelijke afspraken maken en deze consequent uitvoeren, helpen ook de wereld voor jonge kinderen overzichtelijk te houden. Als er veel conflicten tussen ouders zijn, zal dit bij kinderen verwarring, spanning en angst oproepen.

Kinderen verschillen onderling in de mate waarin en de manier waarop ze hulp willen ontvangen en willen praten over hun gevoelens. Jonge kinderen voelen vaak wel aan dat er spanningen zijn in huis. Als zij zich niet goed voelen, kunnen zij dat vaak niet goed in woorden zeggen, maar wel in hun gedrag of houding laten zien. Hun eetlust kan verminderen, zij kunnen moeite krijgen met inslapen of meer last hebben van verlatingsangst als een van de ouders weggaat. Psychosomatische klachten zoals buikpijn, hoofdpijn en bedplassen komen veel voor. Ouders en hulpverleners moeten alert zijn op deze signalen.

In de hulpverlening aan kinderen in een echtscheidingssituatie is het algemene doel meestal de kinderen te helpen om psychologisch afstand te nemen van het conflict tussen hun ouders, een goede relatie met hen beiden op te bouwen en zich te richten op hun eigen groei en ontwikkeling. Het onderscheiden van hun eigen fantasieën en angsten van de werkelijke feiten en het begrijpen van de echtscheiding helpt kinderen om hun gevoelens beter te uiten en beter om te gaan met de scheiding.

Wij werken samen met kinderpsychologen en orthopedagogen, het is altijd mogelijk om u met hen in contact te brengen.

Villapinedo
Tot slot willen wij uw aandacht vestigen op de organisatie VillaPinedo. Deze organisatie is in het leven geroepen speciaal voor kinderen met gescheiden ouders. Op de website van Villapinedo is het mogelijk om ervaringen van jongeren te lezen en om zelf gevoelens en gedachten met andere jongeren te delen; jongeren kunnen laten horen wat zij denken, voelen en vinden van de scheiding van hun ouders. Zij kunnen hier leren van ervaringen van anderen en anderen met hun verhaal steunen. Villa Pinedo voor ouders is er om ouders bewust te maken van wat er in het hoofd en hart van kinderen omgaat. Er wordt gestreefd naar gedragsverandering van ouders in scheiding; dat zij leren handelen in het belang van het kind en zo vechtscheidingen voorkomen worden.

Met de open brief aan alle gescheiden ouders wordt getracht ouders een wake-up call te geven; de brief is door jongeren geschreven en moet volwassenen bewust maken wat er in kinderen omgaat tijdens het scheidingsproces.

Leestips

Leestips

Aan alle gescheiden ouders (2013) - Leer kijken door de ogen van je kind - Marsha Pinedo & Petra Vollinga

Van alles twee (2006) - over de betekenis van echtscheiding voor jonge kinderen - Martine Delfos--------------------------------------------------------------------------

Filmtips

What Maisie knew (2003) - Dat kinderen in een scheiding het voornaamste slachtoffer zijn, is een bekend gegeven. Het zal echter zelden zo treffend in beeld zijn gebracht als in What Maisie Knew, volledig verteld vanuit het perspectief van de pas zesjarige Maisie (Onata Aprile).